Emner og fag

Kunstfaget er kjempestort. Hos oss får du prøvd deg på de store hovedteknikkene som tegning, farge, skulptur, foto/video, og du får eksperimentere med mange ulike utrykksformer. Så er det opp til deg å fordype deg i det uttrykket du ønsker å ytre deg i.

Emner

Det er tre emner i hvert semester:

  • Teknikk og prosess
  • Kunstnerisk praksis
  • Kunstteori

Teknikk og prosess

Kunstfaglig utøvelse bygger i stor grad på ferdigheter (skills) innenfor en lang rekke fagområder som tegning, maleri, skulptur, grafikk, tekstil, foto, video mm. Noen av disse har svært lange tradisjoner, mens andre er nyere. Det tar tid og stor grad av spesialisering å tilegne seg slike ferdigheter, men det er mulig å komme et godt stykke på vei i løpet av tiden her hos oss. Gjennom studiet vårt får studentene innføringer i det vi har definert som essensielle fagområder.

Kunstnerisk praksis

Emnet kunstnerisk praksis handler om den enkelte student sin kompetanse i det å utvikle egne kunstneriske arbeider. I dette ligger idéutvikling, undersøkelser og feltarbeid, materialisering av kunstneriske idéer, utvikling av egen kunstnerisk stemme, utvikling av kunstneriske uttrykk, og sammenfatting av alt dette i kunstneriske arbeid.

Kunstteori

De rene teoretiske fagene som undervises ved skolen går under den samlede overskriften kunstteori. I dette ligger kunsthistorie, kunstfilosofi og samtidskunst. Kunsthistorien frem til 1990-talet gjennomføres i første studieår mens samtidskunst og kunstfilosofi er lagt til andre studieår. Formålet med denne undervisningen er at studentene skal få kunnskap om hvordan kunsten hele veien er knyttet til tiden den er en del av, men også til hvordan kunsten viser til, og bygger på, kunsten selv. I andre studieår tar vi for oss viktige strømminger i samtidskunsten, men med åpning for å trekke inn dagsaktuelle hendelser.

De to emnene teknikk og prosess, og kunstnerisk praksis er tverrfaglige og alle modulene (med unntak av kunstteori) inngår i emnet. Etter hver modul får studentene en faglig vurdering av hvordan de har arbeidet med de to emnene. Når semesteret er over, blir det gjennomført en semestervurdering der det gjøres en totalvurdering av de to emnene. Her blir det satt karakter og gitt studiepoeng. For å få studiepoengene for det enkelte emnet må du ha bestått semestervurderingen.

Kunstteori er et emne som gjennomføres i tre-timers bolker hver uke gjennom hele studiet frem til eksamen. I første og andre semester er det faget kunsthistorie som utgjør kunstteorien. Her går vi kronologisk til verks og starter med de gamle hulemaleriene før vi ender opp på 1990-talet. Det skal skrives en tekst med tema fra pensum, i andre semester.

I tredje og fjerde semester omfatter kunstteorien kunstfilosofi, samtidskunst og forholdet mellom kunst og samfunnet. I disse fagene er samtalene viktige. Vi ser på kunstverk eller blir introdusert til aktuelle spørsmål og dilemma som diskuteres. Det kan fort bli høy temperatur i de filosofiske diskusjonene.

Det er mulig å studere kunstteori som et enkeltemne. Fire semester med kunstteori utgjør 15 studiepoeng.

Fag

De visuelle kunstfagene inneholder mange fagområder som f.eks. tegning, skulptur, video, grafikk osv. Hos oss har vi valgt ut det vi vurderer som å være essensielle fagkompetanser, og så har vi plassert disse inn i de ulike modulene.

Her er en liten oversikt over hva vi legger i de ulike modulene i første del av studiet:

Tegning

Modulen starter med modifisert blindtegning og observasjon, grunnformer, negative rom og ettpunktsperspektivet. Oppmåling for overføring av proporsjoner fra 3D til 2D. Introduksjon av tegneredskap og utstyr. Skisser og tegning som eget kunstnerisk uttrykk.

Farge

Modulen farge skal gi en grunnleggende forståelse for hva farge og pigment er, ulike fargeteorier, med vekt på Ittens fargesirkel og de syv kontrastene. Fremstillingen av maling med ulike bindemiddel (akryl, tempera og olje) og bruk av maling i bildeskaping.

3D-form

I modulen skal studentene få konkrete erfaringer med materiale, teknikker og begrep knyttet til produksjonen av tredimensjonal visuell kunst. Gjennom praktiske øvelser jobber studentene med materiale og teknikker, som modellering i leire, konstruksjoner i papir og tekstile materiale, utforsking av støpeteknikker m.m.

Tidsbasert kunst

Modulen har som mål å gi en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse av kunstneriske medium som utspiller seg over tid. Eksempel på dette er lydkunst, video, performance, relasjonell praksis o.l. Opplæring i bruk av kamera, klippeutstyr, bruk av lyd og innføring i enkel fargekorrigering inngår i modulen.

Valgfag

For å få inn noen mer spesialiserte fagområder har vi en periode hvert studieår der studentene selv får velge fag. Disse valgkursene er intense innføringer i spesifikke fagområder som f.eks. ulike grafiske teknikker, animasjon, tegneserie, tekst, fotografi, mm. Alle disse fagene er i seg selv store og vil kreve videre fordypning om studenten ønsker det.